Privacy Beleid  - GDPR

Als bedrijf hechten wij bij Jansen & Janssen bv veel belang aan de privacy van de gebruikers van onze website. Wij informeren duidelijk en transparant welke persoonsgegevens worden verzameld via de website en hoe wij deze gegevens verwerken, alles conform de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘Verordening’) en de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de ‘Wet’) en navolgende wet- en regelgeving.

Aanpassingen aan dit beleid zullen steeds via de website worden gecommuniceerd.

Opmerking met betrekking tot minderjarigen: Als u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), mag u onze sites en applicaties niet gebruiken en vragen we u om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken.

1. Wie is Jansen & Janssen bv en wat doen we

Jansen & Janssen bv is een vennootschap naar Belgisch recht met zetel Gent, Muinklaan 6, actief in contentcreatie.

De website wordt gehost op het volgende adres: jaja.be, (hierna de ‘Site‘ genoemd).

De term ‘Gebruiker‘ verwijst naar elke gebruiker, zijnde het een natuurlijke of een rechtspersoon, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens treedt Jansen & Janssen bv als vennootschap op als verwerkingsverantwoordelijke en stelt in deze hoedanigheid ook het privacy beleid op. Dit beleid heeft tot doel de gebruiker van de website te informeren over de aard van en de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker van de website en verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om een veilige en correcte verwerking te garanderen en te werken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet en de Verordening.

Het staat de verwerkingsverantwoordelijke vrij om de verwerking van persoonsgegevens toe te vertrouwen aan een onderaannemer, de verwerker, in welk geval de verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe verbindt een onderaannemer te kiezen die de noodzakelijke garanties biedt voor een veilige verwerking van persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is bereikbaar

 • Per mail: coordination@jaja.be
 • Telefonisch: +32 9 267 64 60

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de website kan aanleiding geven tot het verwerken van persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens door Jansen & Janssen bv in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of de door Jansen & Janssen bv aangestelde verwerker die in naam en voor rekening van Jansen & Janssen bv persoonsgegevens verwerkt, gebeurt steeds in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Dit beleid heeft enkel betrekking op de website van Jansen & Janssen bv (jaja.be). Als de website van Jansen & Janssen bv zou doorlinken naar andere websites of andere applicaties, gelden andere bepalingen waarvoor Jansen & Janssen bv op geen enkele manier verantwoordelijk kan worden gehouden.

3. Hoe worden persoonsgegevens verzameld

Persoonsgegevens worden op de volgende manieren verzameld:

 • Invullen van een contactformulier op onze website.
 • Inschrijven op onze nieuwsbrief.
 • Downloaden van een document van onze site.
 • Bezoeken van de website waardoor we specifieke informatie verkrijgen via cookies.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De gebruiker stemt er mee in dat o.a. volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

 • Voor- en familienaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Adres

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, maar enkel voor zoveel als nodig om het vooropgestelde doel te bereiken.

Wij verwerken identificatie- en contactinformatie in het kader van de uitvoering van een (toekomstige) overeenkomst. Dit doeleinde geldt als juridische grond voor de verwerking van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens laat ons toe u te kunnen antwoorden op vragen die gesteld worden via de website.

Wanneer u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, verwerken wij deze gegevens eveneens voor het verzenden van de driemaandelijkse nieuwsbrief (via Mailchimp), om u te informeren over onze producten, diensten, promoties, events, aanbiedingen, nieuwsitems en dergelijke meer en voor het verzenden van gerichte marketing en reclame, op basis van uw profiel. Onze e-mailclient Mailchimp houdt bij of u de nieuwsbrief opent en doorklikt naar onze website.

Jansen & Janssen bv verwerkt persoonsgegevens om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren en de kwaliteit van haar website te optimaliseren. Meer informatie hieromtrent kan u nalezen in ons cookiebeleid.

6. Toestemming

Door het gebruik van de functionaliteiten die beschikbaar zijn op de website en/of het aanmelden op de gebruikersaccount geeft de gebruiker zijn/haar ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in overeenstemming met de in dit privacybeleid opgenomen voorwaarden, doeleinden en principes.

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn/haar toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming kent uitwerking vanaf het moment van kennisgeving van de intrekking, maar laat de rechtmatigheid van de verwerking in het verleden onverlet.

7. Bewaartermijnen van de persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de Verordening en de Wet bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de door haar verzamelde persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijze noodzakelijk is. Deze termijn is in elk geval niet langer dan 3 jaar na het laatste contact met de Gebruiker.

Indien de verwerking louter op basis van de toestemming van de gebruiker gebeurt en er geen juridische grond voor verwerking aanwezig is, verbindt Jansen & Janssen bv zich ertoe om deze gegevens zo snel als mogelijk te verwijderen na ontvangst van het verzoek tot intrekking van de toestemming.

In sommige gevallen behoudt Jansen & Janssen bv zich het recht voor om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn die hierboven staat beschreven, meer bepaald in het kader van juridische procedures of voor bewijsdoeleinden.

8. Openbaarmaking aan derden

Jansen & Janssen bv kan de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via de website doorgeven aan haar werknemers, medewerkers, leveranciers, onderaannemers, andere dienstverleners of derden-verwerkers.

Jansen & Janssen bv verbindt zich ertoe om enkel een beroep te doen op leveranciers, onderaannemers, andere dienstverleners en derden-verwerkers die adequate garanties bieden op een verwerking conform de bepalingen van de Wet en de Verordening.

Jansen & Janssen bv zal persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden voor direct marketing of promotiedoeleinden.

De gebruiker erkent ervan op de hoogte te zijn dat sommige dienstverleners, onderaannemers en/of verwerkers toegang hebben tot de gegevens die afkomstig zijn van de cookies die op de website worden verzameld (zie cookiebeleid).

Daarnaast kan Jansen & Janssen bv persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten of overheden als dit haar verplicht wordt door de wet of in het kader van een juridische procedure.

In het geval van herstructurering, overname of fusie van Jansen & Janssen bv behoudt Jansen & Janssen bv zich het recht voor om persoonsgegevens over te maken aan een derde partij in dit proces. De nodige confidentialiteitsprincipes zullen steeds in acht worden genomen bij een dergelijke overdracht van gegevens.

9. Openbaarmaking buiten de Europese ruimte

Wanneer Jansen & Janssen bv persoonsgegevens deelt met derde partijen waarmee zij samenwerkt, bestaat de mogelijkheid dat persoonsgegevens buiten de grenzen van de Europese ruimte worden gedeeld. Jansen & Janssen bv] zal er in deze gevallen op toezien dat de bepalingen inzake GDPR door deze derde partijen steeds worden gerespecteerd.

10. Rechten van de gebruikers

De gebruiker kan onderstaande rechten, in het kader van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, uitoefenen door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen per e-mail via coordination@jaja.be of postbrief naar Muinklaan 6, 9000 Gent, België. De gebruiker dient steeds zijn/haar identiteit aan te tonen om op rechtmatige wijze zijn/haar recht te kunnen uitoefenen.

10.1 Recht op toegang

Elke gebruiker heeft een recht van toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en te weten hoe zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie die gegevens worden doorgestuurd en hoe lang ze worden bewaard.

Jansen & Janssen bv stelt de opgevraagde gegevens in elektronische vorm beschikbaar voor de gebruiker, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk anders verzoekt en dit binnen een termijn van éen maand, te rekenen vanaf de dag dat het verzoek Jansen & Janssen bv heeft bereikt.

10.2. Recht op verbetering

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om te vragen om onjuiste, onnauwkeurige of niet-relevante gegevens die op hem/haar betrekking hebben, te corrigeren.

Jansen & Janssen bv zal aan dit verzoek onmiddellijk gevolg geven, tenzij een dergelijke correctie van gegevens niet mogelijk blijkt of onevenredige inspanningen van haar zou vergen. In dat geval stelt zij de gebruiker onverwijld op de hoogte van haar beslissing.

10.3. Recht op uitwissing

De gebruiker heeft het recht om de verwijdering of uitwissing van zijn/haar persoonsgegevens te vragen.

Jansen & Janssen bv verbindt zich ertoe, rekening houdende met de beschikbare technologieën en uitvoeringskosten, alle redelijke maatregelen te nemen om dit recht op verwijdering of uitwissing te eerbiedigen en waar nodig eventuele verwerkers van dit verzoek tot verwijdering of uitwissing in kennis te stellen.

Het recht op uitwissing of verwijdering is niet van toepassing indien de verwerking gebaseerd is op een juridische grond (bv. het uitvoeren van een overeenkomst) of indien de verwerking noodzakelijk is om (a) de verwerkingsverantwoordelijke toe te laten om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking, een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag en (b) de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Jansen & Janssen bv stelt elke ontvanger van persoonsgegevens in kennis van dergelijk verzoek tot uitwissing of verwijdering, tenzij een dergelijke kennisgeving niet mogelijk blijkt of onevenredige inspanningen zou vergen van de verwerkingsverantwoordelijke.

10.4. Recht om de verwerking te beperken

De gebruiker heeft recht op beperking van verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Jansen & Janssen bv zal dergelijke aanvragen nader onderzoeken en nagaan hoe zij dit verzoek kan inwilligen.

Voorts zal zij elke ontvanger van persoonsgegevens in kennis stellen van dit verzoek tot beperking van verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving niet mogelijk blijkt of onevenredige inspanningen zou vergen van de verwerkingsverantwoordelijke.

10.5. Recht op gegevensportabiliteit

De gebruiker heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, machineleesbaar en gangbaar formaat. De gebruiker heeft bovendien het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke naar keuze van de gebruiker. Jansen & Janssen bv zal aan deze aanvragen voldoen, voor zover dit technisch mogelijk is.

10.6. Recht van verzet en geautomatiseerde besluitvorming

De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking, die primeren op de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker.

In het kader van prospectiedoeleinden heeft de gebruiker steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en verbindt Jansen & Janssen bv zich ertoe om de persoonsgegevens niet langer voor direct marketing doeleinden te verwerken.

10.7. Klachtrecht

De gebruiker heeft het recht om klacht in te dienen indien hij/zij van oordeel is dat Jansen & Janssen bv te kort is geschoten in haar verplichtingen, haar opgelegd door de Wet en/of de Verordening. De gebruiker kan zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie is beschikbaar op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.
De gebruiker kan zijn/haar klachtrecht uitoefenen:

 • per brief: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • per e-mail: contact@apd-gba.be
 • telefonisch: 02/ 274 48 00

11. Cookies

De website maakt gebruik van cookies om gebruikers te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruiker een betere surfervaring te bieden en dienen om de website en de inhoud ervan te verbeteren.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op dit privacybeleid is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verwerkingsverantwoordelijke.

13. Bijkomende informatie

Jansen & Janssen bv zal nooit een individuele beslissing baseren, louter op basis van geautomatiseerde processen.

De hosting provider die de server beheert waarop de website staat, is GDPR-compliant. Voor meer informatie kan u terecht op https://www.cloudways.com/blog/gdpr/.

Servers en apparaten van de medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware zoals een virusscanner en een firewall.

Uw gegevens worden verstuurd via beveiligde internetverbindingen (https).

Mocht u als gebruiker, ondanks onze zorg en de genomen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan, toch het gevoel hebben dat uw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn of er naar uw gevoel een inbreuk werd begaan tegen uw rechten inzake de verwerking van persoonsgegevens, vragen wij u contact te nemen met de verwerkingsverantwoordelijk via coordination@jaja.be.

14. Procedure ingeval van gegevensinbreuk

In het geval er sprake is van een ernstige inbreuk in verband met persoonsgegevens, verbindt Jansen & Janssen bv zich ertoe de gegevensbeschermingsautoriteit binnen 72 uur na kennisname van deze ernstige gegevensinbreuk te verwittigen. Deze procedure wordt niet gevolgd indien de integriteit van de gegevens niet in gevaar is doordat de inbreuk bijvoorbeeld al snel kon worden verholpen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de gebruiker, zal Jansen & Janssen bv de gebruiker eveneens informeren van de vastgestelde inbreuk.

Indien u na het lezen van dit privacy beleid nog vragen heeft, kan u contact opnemen met Jansen & Janssen bv per mail via coordination@jaja.be, telefonisch via +32 9 267 64 60.

15. Gebruiksvoorwaarden

De website wordt beheerd door Jansen & Janssen bv, Muinklaan 6, 9000 Gent (hierna genoemd “wij”, “JaJa”, of “ons”). Wanneer u op jaja.be surft, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk deze algemene voorwaarden. De JaJa-content is inhoud die Jansen & Janssen via de website toegankelijk maakt. Het gaat om tekst, foto’s, beeld, video, interactieve toepassingen, bestanden en andere content. De JaJa-content is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en naburige rechten, merkenrechten, databankrechten. Deze rechten zijn eigendom van JaJa en/of derde partijen. Zonder de voorafgaande toestemming van JaJa en/of deze derde partijen mag u de JaJa-content niet kopiëren, bewerken, publiceren, exploiteren of op een andere manier gebruiken, behalve als dat expliciet is toegestaan door deze algemene voorwaarden. U mag op uw eigen of op een andere website (Facebook, Twitter, LinkedIn …) linken, delen of op een andere manier naar de JaJa-content verwijzen, maar uitsluitend binnen de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Niet toegestaan zijn overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging van materiaal dat op de JaJa-site gepubliceerd is. We kunnen de algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid op elk moment veranderen, onder andere om aan de GDPR-voorwaarden te voldoen.

Bij vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u terecht op info@jaja.be.